Persones sobradament preparades, però aturades majors de 45 anys

Divendres de la setmana passada, l’Associació de Majors Aturats per l’Ocupació de Balears (AMPEB) va presentar el seu primer informe sobre LA SITUACIÓ DE LES PERSONES MAJORS DE 45 ANYS EN EL MERCAT LABORAL DE LES ILLES BALEARS (2007-2016). Avanç que és un informe breu, i fet des de la perspectiva de la reivindicació, la protesta, i la voluntat de visibilització de la problemàtica de les persones aturades de certa edat.

Aquesta és la perspectiva en la qual es vol situar ara mateix AMPEB. No debades, d’un bon començament s’adverteix que l’informe s’ha fet “amb l’objectiu de denunciar que, malgrat que les grans xifres del mercat laboral de Balears reflecteixin una millorança quantitativa quant al nombre de població ocupada, i al descens de la població aturada, per al col·lectiu de persones majors de 45 anys aquesta millora és molt insuficient”.

No fa al cas comentar el contingut de l’esmentat document, al qual, si tenen interès, poden accedir clicat aquí, però no em puc estar de fer una breu reflexió sobre dues dades:

1.- El més que acceptable grau de formació acadèmica de la Població Activa illenca major de 45 anys, car, en termes percentuals, el 56% té un nivell acadèmic d’ensenyança secundària de segona etapa i superior, i el 29,3% té estudis superiors (vegin gràfic 3 de l’Informe). Com és sabut, la Població Activa es divideix entre Població Ocupada i Població Aturada, i, pel que ara vull comentar, és raonable pensar que, si el nivell de formació acadèmica és superior entre la població ocupada major de 45 anys, també entre la població aturada d’aquesta franja d’edat hi ha una gran presència de persones amb estudis superiors i de secundària de segona etapa i superior. En qualsevol cas, és una realitat que es pot comprovar fefaentment entre els socis i les sòcies d’AMPEB.

2.- El gran creixement de persones assalariades majors de 55 anys que, en el període 2007-2016, es dóna en el sector públic, en contrast amb un molt menor creixement en el sector privat. Vegin l’evolució en el gràfic 8, on es pot visualitzar un creixement del 146,4% de la població assalariada major de 45 anys en el sector públic, enfront d’un 39,4% en el sector privat. Resulta evident que el sector públic reté molta més població assalariada d’aquesta edat que el sector privat, i que, alhora, és a l’àmbit públic on es garanteix més i millor la igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir a una ocupació remunerada.

Amb les dues dades comentades, potser s’entén millor una de les reivindicacions del document d’AMPEB que, textualment, diu “Ha d’afavorir-se l’accés a l’ocupació pública de persones majors de 45 anys en situació de desocupació. Concretament proposam: a) Que en totes les ofertes públiques de treball (CAIB, Consells, ajuntaments, i organismes depenents) es doni a aquest col·lectiu una puntuació extra a les bases de les convocatòries. b) Que estiguin exemptes del pagament de quotes per inscriure’s a aquestes convocatòries d’ofertes públiques de treball”.

Com ara mateix es comença a observar un cert moviment en relació a l’oferta publica d’ocupació (borsins, etc.), es tracta de, en uns casos, fer una petita discriminació positiva, i, en unes altres, garantir la igualtat d’oportunitats. Cal tenir en compte que un perfil molt habitual entre les persones aturades majors de 45 anys és el següent: Aturada de molta llarga durada, sense “càrregues” familiars, i sense prestacions per desocupació… Idò, ja es coneixen casos de persones sobradament preparades, però aturades majors de 45 anys, que, per pagar les despeses de quotes per inscriure’s a aquestes convocatòries i/o de drets d’exàmens, no han pogut arribar a fi de mes, i han hagut de visitar amb més freqüència algun servei d’aliments gratuïts o han necessitat una plus d’ajuda dels familiars o amics.

Cal, idò, que les administracions garanteixin de debò la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació pública, per avançar de debò cap a la igualtat de resultats, és a dir, cap a la reducció de les desigualtats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *